ซี-วิท ข้อมูล
โภชนาการ

*คิดเป็นร้อยละของปริมาณสูงสุดที่บริโภคได้ต่อวัน

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (140 มล.)

จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด : 1

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 35 กิโลแคลอรี

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%

โปรตีน 2 ก.

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 7 ก. 2%

น้ำตาล 6 ก.

โซเดียม 45 มก. 2%

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

วิตามินซี 200%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (140 มล.)

จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด : 1

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 35 กิโลแคลอรี

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%

โปรตีน 0 ก.

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 9 ก. 3%

น้ำตาล 7 ก.

โซเดียม 100 มก. 5%

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

วิตามินซี 200%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (140 มล.)

จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด : 1

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 10 กิโลแคลอรี

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%

โปรตีน 0 ก.

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 4 ก. 1%

น้ำตาล 0 ก.

โซเดียม 50 มก. 3%

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

วิตามินซี 200%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (140 มล.)

จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด : 1

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 10 กิโลแคลอรี

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%

โปรตีน 0 ก.

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 3 ก. 1%

น้ำตาล 0 ก.

โซเดียม 45 มก. 2%

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

แคลเซียม 4% วิตามินซี 200%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (140 มล.)

จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด : 1

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 25 กิโลแคลอรี

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%

โปรตีน 0 ก.

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 6 ก. 2%

น้ำตาล 4 ก.

โซเดียม 45 มก. 2%

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

วิตามินซี 200%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี

ข้อมูลโภชนาการ

หนึ่งหน่วยบริโภค : 1 ขวด (140 มล.)

จำนวนหน่วยบริโภคต่อขวด : 1

คุณค่าทางโภชนาการต่อหนึ่งหน่วยบริโภค

พลังงานทั้งหมด 25 กิโลแคลอรี

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

ไขมันทั้งหมด 0 ก. 0%

โปรตีน 0 ก.

คาร์โบไฮเดรตทั้งหมด 6 ก. 2%

น้ำตาล 5 ก.

โซเดียม 45 มก. 2%

ร้อยละของปริมาณที่แนะนำต่อวัน*

วิตามินซี 200%

*ร้อยละของปริมาณสารอาหารที่แนะนำให้บริโภคต่อวันสำหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) โดยคิดจากความต้องการพลังงงานวันละ 2,000 กิโลแคลอรี