ใส่ใจตัวเองทุกวัน ดื่ม ซี-วิท ทั้ง 7 วัน
สปอตโฆษณา ใส่ใจตัวเองทุกวัน ดื่ม ซี-วิท ทั้ง 7 วัน
สปอตโฆษณาอื่น ๆ